ลาหยุด

  • พิมพ์

 

กรณีลาหยุด

1.       กรณีเด็กหยุด ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางเนอสเซอรี่ทราบทุกครั้ง

2.     กรณีป่วยเป็นโรคติดต่อ ต้องหยุด จนกว่าโรคจะหาย