Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Login Form

Simple MP3 Player 1.7.1


PopUp MP3 Player (New Window)

ความเป็นมา

ความเป็นมา

       จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน

ทำให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีมลพิษมากขึ้น

สภาพสังคมครอบครัวเดี่ยว จึงทำให้เด็กไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เรา (เนอสเซอรี่บ้านกันต์)

ได้มีส่วนร่วมเข้ามามุ่งพัฒนาเด็กส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีความเจริญเติบโตทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ

อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

 

 

 

   เนอสเซอรี่บ้านกันต์ เป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก

 

 

 

    ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย รับรองคุณภาพมาตรฐานโดย

 

   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถูกต้องตามเกณฑ์พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

 

   โดยพยาบาลวิชาชีพและทีมผู้มากประสบการณ์ในการดูแลเด็ก

 

   เน้นการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้อง  มอบความรักความอบอุ่น

 

   เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้าน จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

  

เป้าหมายของเนอสเซอรี่บ้านกันต์ คือ เราปรารถนาที่จะเห็นเด็กของเราทุกๆคน

เติบโตมาเป็นเด็กดีและมีคุณภาพ เรายินดีที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

ได้โปรดไว้วางใจเนอสเซอรี่บ้านกันต์ เพราะเราจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนบุตรหลานของเราเอง

 Facebook Like Button


photoshop brushes. Designed by: free joomla 1.7 templates top celebrities Valid XHTML and CSS.